Πιστοποιητικά

Σχεδόν από την ίδρυσή της, η εταιρεία μας διατηρεί Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, το οποίο πιστοποιείται από την εταιρεία TUV Austria Hellas.

 

Επίσης, από το 2019 διατηρεί ενιαίο σύστημα διαχείρισης, στο οποίο έχει προστεθεί το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015. 

 

Τέλος, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14021:2016 για τα ανακυκλωμένα υλικά παραγωγής της. 

 

Βρείτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πατώντας στο εκάστοτε σύστημα παρακάτω:

 

- ISO 9001:2015

 

- ISO 14001:2015

 

- ISO 14021:2015